GRUPA PYRAMIS. KODEKS POSTĘPOWANIA.

Kodeks Postępowania Dostawcy wyznacza minimalne standardy, jakie dostawcy z całego świata muszą spełnić, by zapewnić zgodność z normami etyki i zdrowia. Przedsiębiorstwo międzynarodowe działające na tak dużą skalę jak Pyramis Metallourgia A.E. musi przestrzegać tych standardów, a wręcz je przewyższać.

Kierując się przekonaniem, że skuteczny biznes to nie tylko konkurencyjność i zysk, ale także wierność przyjętym zasadom, dbanie o lokalną społeczność i środowisko naturalne oraz respektowanie praw człowieka, przedsiębiorstwo Pyramis Metallourgia A.E. wdrożyło wszystkie omówione poniżej standardy, zgodnie z kodeksem ETI Base Code. Należy zaznaczyć, że Pyramis dba o przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie w obrębie całego łańcucha dostaw, a kodeks określa minimalne, a nie najwyższe standardy i nie powstrzymuje dostawców i zakładów produkcyjnych przed ich przewyższaniem. Spółki stosujące ten kod muszą przy tym przestrzegać także krajowych i wszelkich innych mających zastosowanie przepisów prawa.

1. Praca jest dobrowolna
 • Nie wolno korzystać z pracy niewolniczej ani wymuszonej pracy więźniów.
 • Od pracowników nie wymaga się pozostawiania żadnych kaucji ani dokumentów osobistych u pracodawcy, a każdy pracownik może odejść od pracodawcy z zachowaniem uzasadnionego okresu wypowiedzenia.
2. Respektowanie praw tworzenia i przynależności do związków zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych
 • Każdy pracownik ma prawo do założenia lub dołączenia do istniejącego związku zawodowego oraz do uczestnictwa w negocjacjach zbiorowych.
 • Pracodawca ma otwarte podejście do działalności związków zawodowych i ich spraw organizacyjnych.
 • Przedstawiciele pracowników nie są w żaden sposób dyskryminowani i mogą sprawować swoje funkcje związane z reprezentowaniem pracowników w miejscu pracy.
 • Jeżeli prawo do swobodnej działalności związków zawodowych i negocjacji zbiorowych jest ograniczone na mocy przepisów prawa, pracodawca umożliwia wprowadzenie zastępczych środków pozwalających na swobodne działanie związków i prowadzenie negocjacji zbiorowych.

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, zgodnie z powszechnym stanem wiedzy w branży i z uwzględnieniem wszelkich szczególnych zagrożeń. Konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wypadkom i obrażeniom w związku z wykonywaną pracą poprzez minimalizowanie przyczyn zagrożeń w miejscu pracy na tyle, na ile jest to racjonalnie wykonalne.
 • Pracownicy muszą przechodzić regularne i odpowiednio rejestrowane szkolenia z zakresu BHP; szkolenia muszą być powtarzane dla nowych lub przeniesionych na inne stanowiska pracowników.
 • Należy zapewnić pracownikom dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz, jeżeli jest to zasadne, zaplecza sanitarnego i możliwości przechowywania żywności.
 • Jeżeli zapewnione jest zakwaterowanie, musi ono być czyste i bezpieczne oraz musi zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników.
 • Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy muszą być włączone do zakresu odpowiedzialności starszego rangą przedstawiciela zarządu.
 • Wdrożona musi być polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zakaz korzystania z pracy dzieci
 • Dziecko definiowane jest jako osoba, która nie ukończyła 18 lat. Minimalny wiek pracownika jest definiowany jako lokalnie obowiązujący minimalny wiek dopuszczenia do pracy lub wiek zakończenia obowiązku szkolnego, jednak nie niższy niż 15 lat w przypadku zatrudnienia na pełny etat oraz nie niższy niż 13 lat w przypadku lekkiej pracy tymczasowej (wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy dopuszczają ustalenie tych limitów na poziomie 14 lat i 12 lat w niektórych krajach rozwijających się, w których gospodarka i szkolnictwo nie są dostatecznie rozwinięte).
 • Praca dzieci definiowana jest jako praca szkodliwa dla dzieci, tj. praca, która ma charakter wyzysku, uniemożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy i stanowi zagrożenie dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobra moralnego.
 • Dostawcy muszą przestrzegać norm Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących pracy dzieci.
 • Nie wolno przyjmować do pracy żadnych dzieci.
 • Dostawcy muszą stworzyć lub stosować odpowiednie procedury i programy umożliwiające wszystkim pracującym już dzieciom zaprzestanie pracy i korzystanie z odpowiedniej jakości kształcenia do czasu ukończenia odpowiedniego wieku.
 • W przypadku stwierdzenia pracy dzieci u któregokolwiek z dostawców, współpraca z takim dostawcą musi zostać natychmiast wstrzymana do czasu dokonania oceny sytuacji i zakończenia pracy dzieci.
 • Dzieci ani młodych osób poniżej 18 roku życia nie można zatrudniać do pracy w nocy lub w warunkach niebezpiecznych.

5. Godziwe płace
 • Płace i świadczenia wypłacane za standardowy tydzień pracy muszą spełniać (co najmniej) wymogi krajowych norm prawnych lub powszechnie stosowanych norm branżowych.
 • Wszyscy pracownicy muszą otrzymać pisemne i zrozumiałe informacje dotyczące ich warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia przed rozpoczęciem pracy oraz szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy przy każdej wypłacie wynagrodzenia.
 • Nie wolno stosować obniżania wynagrodzenia jako środka dyscyplinarnego ani potrącać żadnych kwot z wynagrodzenia bez wyraźnej zgody pracownika, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa krajowego. Wszelkie stosowane środki dyscyplinarne muszą być rejestrowane.

6. Odpowiednia liczba godzin pracy
 • Godzinowy wymiar pracy musi być zgodny z przepisami prawa krajowego i powszechnie stosowanymi normami branżowymi.
 • Niezależnie od okoliczności nie wolno wymagać od pracowników regularnej pracy w wymiarze dłuższym niż 48 godzin tygodniowo; ponadto każdy pracownik ma prawo do co najmniej jednego dnia wolnego od pracy na każde siedem dni.
 • Nadgodziny muszą być dobrowolne, ich wymiar nie może regularnie przekraczać 12 godzin tygodniowo, nie mogą być wymagane regularnie i zawsze muszą być wynagradzane z zastosowaniem wyższej stawki godzinowej.

7. Zakaz dyskryminacji
 • Zabronione są wszelkie formy dyskryminacji w obszarze zatrudnienia, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń, awansów, rozwiązywania stosunku pracy czy emerytury ze względu na rasę, pochodzenie społeczne, narodowość, wyznanie, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych czy poglądy polityczne.

8. Sprawiedliwie traktowanie pracowników tymczasowych
 • Zatrudnienie pracowników tymczasowych musi być zgodne z mającymi zastosowanie przepisami krajowego prawa pracy.
 • Pracownicy wykonujący ciągłą pracę na podstawie kolejnych umów o pracę tymczasową mogą tracić pewne korzyści płynące ze stałego zatrudnienia, takie jak urlopy czy świadczenia zdrowotne. Dostawcy muszą być w stanie wykazać, że nie zatrudniają pracowników tymczasowych na podstawie serii następujących po sobie umów krótkoterminowych, co pozwalałoby im uniknąć konieczności zapewniania takim pracownikom świadczeń związanych ze stałym zatrudnieniem.

9. Zapobieganie surowemu i niehumanitarnemu traktowaniu pracowników
 • Zabronione są wszelkie formy przemocy fizycznej, dyscyplinowania w postaci kar cielesnych, gróźb użycia przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, innego rodzaju molestowania i zastraszania.
 • Wdrożona musi być procedura odwoławcza od kar dyscyplinarnych, włącznie z obowiązkiem przechowywania udokumentowanych protokołów z indywidualnych wysłuchań związanych z postępowaniem dyscyplinarnym. Taka procedura musi wspierać sprawiedliwe traktowanie pracowników.

10. Ochrona środowiska
 • Dostawcy prowadzą swoją działalność zgodnie z krajowymi przepisami, regulacjami, praktykami administracyjnymi i regułami związanymi z ochroną środowiska naturalnego obowiązującymi w krajach, w których prowadzą tę działalność, jak również zgodnie z mającymi zastosowanie międzynarodowymi porozumieniami, zasadami, celami, obowiązkami i normami związanymi z ochroną środowiska.
 • Konieczne jest wdrożenie odpowiednio udokumentowanej polityki środowiskowej podpisanej przez dyrektora zarządzającego lub osobę pełniącą równoważną funkcję w przedsiębiorstwie.
 • Najważniejsze obszary wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne muszą być zidentyfikowane i udokumentowane. Należy uwzględnić co najmniej następujące obszary:
  • zużycie energii, wody i innych zasobów naturalnych;
  • wszelkie istotne emisje zanieczyszczeń i odpadów oraz
  • wpływ na bioróżnorodność, wynikający, na przykład, z niszczenia naturalnych siedlisk przyrodniczych, stosowania agrochemikaliów lub wykorzystywania genetycznie modyfikowanych plonów (GMO).
 • Konieczne jest prowadzenie ewidencji czynności kontrolnych i planów kontroli związanych z oddziaływaniem na środowisko naturalne.
 • Zgodność z lokalnymi i krajowymi przepisami środowiskowymi musi być potwierdzona w formie pisemnej.

11. Uczciwość w biznesie
 • Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa i regulacji.
 • Konieczne jest wdrożenie odpowiedniej polityki i procesów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej bez przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek form zachęty niezgodnych z prawem.
 • Dostawcy nie mogą pozwalać pracownikom na przekazywanie ani przyjmowanie zbyt wartościowych lub niestosownych prezentów w relacjach z klientami i dostawcami.
 • Dostawcy nie mogą zawierać żadnych umów ani porozumień z konkurentami ani innymi podmiotami, które ograniczałyby swobodną konkurencję, w tym, w szczególności, umów dotyczących ustalania cen rynkowych, podziału rynku lub ograniczenia sprzedaży.
 • W celu zapobiegania oszustwom finansowym i praniu pieniędzy, wszelkie płatności realizowane przez Pyramis na rzecz sprzedawców, dostawców i innych podmiotów zewnętrznych muszą być realizowane przelewem na rachunek bankowy zarejestrowany na danego sprzedawcę, danego dostawcę lub dany podmiot zewnętrzny.
 • Dostawcy muszą wdrożyć odpowiednią politykę i procedury pozwalające pracownikom unikać sytuacji, w których może wystąpić konflikt interesów.
 • Pyramis przestrzega poufności informacji należących do osób trzecich. Nigdy nie staramy się pozyskiwać ani ujawniać informacji poufnych należących do innych spółek, w tym informacji przekazywanych nam bezpośrednio oraz przez osoby trzecie; tego samego wymagamy od naszych dostawców. Informacje poufne to, między innymi, wykazy klientów, informacje o produktach, plany sprzedażowe i marketingowe, plany biznesowe spółek oraz wszelkie pozostałe informacje wrażliwe lub zastrzeżone.

12. Promowanie stosowanych przez Pyramis standardów odpowiedzialnego zaopatrzenia
 • Dostawcy powinni zapoznać swoich pracowników i podwykonawców z treścią polityki odpowiedzialnego zaopatrzenia.
 • Dostawcy powinni promować standardy odpowiedzialnego zaopatrzenia wśród własnych dostawców i sprawdzać ich zgodność z tymi standardami.